Připravíme pro vás smluvní dokumentaci. Zastoupíme vás před správními orgány i v občanském soudním řízení. Umožníme realizaci vašeho záměru v území.

Nedopustíme, abyste ztratili půdu pod nohama

Během dosavadní advokátní praxe jsme zjistili, že značná část právních služeb se týká nemovitostí. Ať už se jedná o prostý převod pozemků anebo o řešení dvacetiletého sporu o dům zahrnující několikerou generaci vlastníků, ke všem věcem přistupujeme se stejným respektem. Máme zkušenosti s obhajobou práv klientů k jejich nemovitostem ve správních řízeních, ale i v civilních sporech. Sepíšeme pro vás smluvní dokumentace, zřídíme nezbytnou cestu nebo uhájíme váš pozemek před vyvlastněním. S námi neztratíte půdu pod nohama.

Mezi právní služby v oblasti nemovitostí, s nimiž máme největší zkušenosti, spadají:

  • sepis smluvní dokumentace k převodům nemovitostí
  • zastupování v řízeních o zřízení služebnosti či věcných břemen
  • zastupování před katastrálním úřadem
  • zastupování v územním a stavebním řízení
  • sepis námitek a návrhu na zrušení dotčené části územního plánu
  • spory z neoprávněného užívání nemovitostí

Mgr. Filip Nečas, advokát