Kdo jsem a jak jsem se dostal až sem

foto-filip-necas.jpg

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně i Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v advokacii působím již od roku 2013.

Zkušenosti jsem nabíral v nadnárodní advokátní kanceláři, kde jsem se věnoval primárně právu v energetice, problematice veřejných zakázek a litigaci v oblasti nemovitostí. V rámci své praxe jsem vystupoval na řadě seminářů a konferencí, kde jsem sdílel své know-how s ostatními.

Prostředí velké advokátní kanceláře však ne vždy umožňuje zcela individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám. Také z toho důvodu jsem začal fungovat zcela samostatně a těším se na nové výzvy.

Jaké hodnoty vyznávám

Za základní hodnotu při poskytování právních služeb považuji důvěru klienta. Ta nezahrnuje jen důvěru v zachování mlčenlivosti advokáta, nýbrž také důvěru, že poskytované služby budou odvedeny řádně, včas a s maximální odborností.

Další hodnotou, kterou se řídím, je respekt k ostatním, k jejich názorům a postojům. Je pro mě zcela klíčové vážně se zabývat každým názorem protistrany, soudce či jiné osoby a zvážit jejich relevanci. Jen tak můžu klienty seznámit s jejich skutečnou pozicí ve sporu a s šancemi na úspěch.

Třetí hodnotou je pak dodržování zásad slušného bytí. Mám za to, že advokát by měl jít příkladem, být zdvořilý, čestný a poctivý. Měl by být jak ve svém profesním, tak i soukromém životě zodpovědným člověkem ke společnosti i k přírodě. O takovou advokacii usiluji.

Jaký je můj přístup ke klientům

Mám za to, že advokacie není jen o dodávce služeb pro klienta. Chci být klientovi také partnerem, oporou, pomocnou rukou v době, kdy se tolik nedaří.

Prioritou je pro mě důvěra klienta v mé služby i ve mě jako člověka. Snažím se o bezprostřední, avšak profesionální přístup ke klientům. Jsem jim nablízku téměř v kteroukoliv denní i noční dobu. Respektuji, že klienti mají vlastní povinnosti a starosti, které přes den musí řešit, proto nabízím klientům naprostou flexibilitu. Nezřídka tak řeším dotazy klientů také v době, kdy i noční život utichl.

Záleží mi na tom, aby mnou řešený případ byl pro klienta též nákladově efektivní. Při volbě strategie tedy uvažuji o všech budoucích nákladech, které s sebou věc přináší. Nedopustím situaci, kdy klientovi vymůžu 50 000 Kč v době, kdy vynaložil na celý spor statisíce. Jsou-li k tomu důvody, snažím se vést klienty k dohodě. Na konci každého sporu či případu by měl být spokojený klient.

Dělá mi také radost, když můžu klienta nasměrovat nebo propojit s odborníky z jiných oborů. Během dosavadní praxe jsem navázal kontakty s vynikajícími notáři, ochotnými znalci, experty z ekonomických oborů i z dalších odvětvích. Budu rád, pokud mé služby pomohou k úspěšné spolupráci.

Mám za sebou výsledky

Sedm let praxe v advokacii s sebou přináší výsledky. V energetice jsem se podílel na významných sporech – od solárního odvodu po spory o uvedení výroben do provozu se zásadními dopady do provozní podpory. Mýma rukama prošla spousta právních prověrek, na jejichž základě se realizovaly akvizice výroben elektřiny s celkovým instalovaným výkonem v řádech desítek MW. Zabýval jsem se administrací řady zadávacích řízení pro veřejné zadavatele, ale i zrušení těch zadávacích řízení, která neodpovídala zásadám transparentnosti a zákazu diskriminace. Pomohl jsem ukončit mnohaleté spory ohledně právní vztahů k nemovitostem dohodami, které účastníkům přinesly úlevu i zadostiučinění.

Rád využiji svých zkušeností i pro řešení vašich problémů.

Jsem tady pro vás.