Obecné podmínky poskytování právních služeb

Advokátní kancelář poskytuje klientovi právní služby v dohodnutém rozsahu prostřednictvím svého advokáta, Mgr. Filipa Nečase či spolupracujících advokátů.

Poskytované právní služby jsou klientovi účtovány na základě sjednané hodinové sazby nebo pevnou částkou. Advokátní kancelář je oprávněna účtovat také účelně vynaložené hotové výdaje (např. uhrazené soudní a správní poplatky).

Právní služby jsou vyúčtovány zpravidla měsíčně na základě elektronického daňového dokladu zaslaného na e-mailovou adresu klienta, není-li domluveno s klientem jinak. Splatnost faktury činí nejméně 14 dnů ode dne jejího odeslání klientovi. Advokátní kancelář není plátcem DPH.

Advokátní kancelář dbá na to, aby byly klientovi poskytovány kvalitní a profesionální služby. Klient je přesto oprávněn reklamovat poskytnuté právní služby bezodkladně po jejich poskytnutí písemně anebo elektronicky na e-mailovou adresu advokátní kanceláře. Je-li shledána reklamace důvodnou, provede advokátní kancelář bezodkladně veškeré potřebné úkony k nápravě.

Advokátní kancelář je pojištěna z odpovědnosti za škodu do výše pojistného plnění 5 000 000 Kč. Po dohodě s klientem a s ohledem na předmět poskytované právní služby může advokátní kancelář hodnotu pojistného plnění navýšit.

 


Zvláštní práva klientů v postavení spotřebitele

Klient v postavení spotřebitele může od smlouvy o poskytování právních služeb, která byla uzavřena mimo prostory advokátní kanceláře anebo na dálku (např. e-mailem), odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření takové smlouvy. Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy včetně formuláře odstoupení od smlouvy jsou přiloženy níže.

Klient v postavení spotřebitele se může také v případě jakéhokoliv sporu v souvislosti s poskytovanými právními služby obrátit na Českou advokátní komoru (www.cak.cz) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení takového sporu.

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat advokátní kancelář: Mgr. Filip Nečas, advokát, se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, tel. + 420 720 144 238, e-mail: filip.necas@necas-ak.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy klientem v postavení spotřebitele

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Oznámení o odstoupení od smlouvy klientem v postavení spotřebitele (formulář)

Adresát:              Mgr. Filip Nečas, advokát, se sídlem Malinovského nám. 603/4, 602 00 Brno
e-mail:                 filip.necas@necas-ak.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto právních služeb: /DOPLNIT/

Datum uzavření smlouvy (zaslání objednávky): /DOPLNIT/

 

Jméno a příjmení klienta: /DOPLNIT/

Adresa klienta: /DOPLNIT/

Datum: /DOPLNIT/

 

/DOPLNIT PODPIS KLIENTA/ (pokud je formulář zasílán v listinné podobě)