Jste zprostředkovateli energií? Zúčastnili jste se aukce energií nebo využíváte pro dodávky energie zprostředkovatelů? Od 1. 1. 2021 mají být podmínky pro tyto činnosti značně pozměněny. Zprostředkování bude možné pouze na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu.

Novela energetického zákona dosud není schválena, je však vhodné se na ni již s předstihem připravit s ohledem na krátké lhůty pro nabytí její účinnosti. Jedním z podstatných bodů novely je zařazení zprostředkování energií mezi tzv. podnikání v energetických odvětvích a na to navazující podmínky pro výkon takové činnosti.

Oprávnění ke zprostředkovatelské činnosti

Zprostředkovatelskou činností se má rozumět nejen obstarání příležitosti k uzavření, změně či zrušení smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu nebo přímo uzavření takové smlouvy na účet jiného, nýbrž také provádění přípravných prací směřující k takové činnosti.

Zprostředkovatelskou činnosti v energetice bude možné provádět na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu, které se udílí na 5 let s možností opakovaného prodloužení. Žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele se má podávat na předepsaném formuláři a bude zpoplatněna poplatkem ve výši 10 000 Kč. Stávající zprostředkovatelé mohou vykonávat svou činnost nejdéle po dobu 18 měsíců od účinnosti novely, avšak pouze v případě, že do 3 měsíců od účinnosti novely podají žádost o oprávnění k činnosti zprostředkovatele.

Pro udělení oprávnění pro zprostředkovatelskou činnost jsou navrhovány podmínky kladené na žadatele jako je jeho svéprávnost, bezúhonnost, odbornost a spolehlivost. Za nespolehlivého bude přitom považován žadatel, který byl v posledních 3 letech shledán vinným z přestupku podle energetického zákona nebo zákona o ochraně spotřebitele.

Zprostředkovatelé budou zapisováni do registru zprostředkovatelů vedeném Energetickým regulačním úřadem, který bude zároveň zveřejněn ve stanoveném rozsahu na internetových stránkách úřadu.

Povinnosti zprostředkovatele energií

Novela zavádí pro zprostředkovatele řadu povinností. Jedná se o oznamovací povinnosti vůči Energetickému regulačnímu úřadu ohledně některých skutečností souvisejících se zprostředkovatelskou činností, jakož i informační povinnosti vůči spotřebiteli. Právě vůči spotřebiteli stanovuje zákon také minimální náležitosti smlouvy o zprostředkování a možnosti jejího ukončení. Stávající smlouvy je třeba uvést do souladu s požadavky novely do 1 roku od nabytí její účinnosti. Je přitom třeba pamatovat především na nové oprávnění spotřebitele závazek ze zprostředkovatelské smlouvy kdykoliv bez postihu vypovědět.

Spory ze smluv o zprostředkování v energetických odvětvích bude na návrh spotřebitele nově projednávat Energetický regulační úřad ve sporném řízení. Lze očekávat především spory ohledně účinnosti vypovězení závazku ze zprostředkovatelské smlouvy anebo o spory ohledně odměny zprostředkovatele.

Právní vztahy týkající se zprostředkovatele energií a jeho zákazníka, který není v postavení spotřebitele, nejsou v návrhu novely energetického zákona podrobně upraveny a budou tedy záviset především na ujednání stran.

Pro případ porušení povinností zprostředkovatele by měly být stanoveny nové skutkové podstaty přestupků, za které lze uložit pokutu až do výše 15 000 000 Kč.

Pokud tedy vykonáváte činnost zprostředkovatele energií anebo jich využíváte pro sjednávání dodávek elektřiny a plynu, doporučujeme zrevidovat nastavení Vašich smluvních vztahů a zajistit, aby tato činnost byla i po 1. 1. 2021 v souladu se stanovenými pravidly. Zprostředkovatelům energie lze doporučit bezodkladně po účinnosti novely požádat o nové oprávnění k výkonu jejich činnosti. Nejste-li si jisti, jak smluvní vztahy upravit nebo potřebujete-li pomoc se získáním oprávnění ke zprostředkovatelské činnosti, obraťte se na advokáta.

Zpět